نگارش 9400.0.8
 
O??E ???C? ?C?? (??C?? ?C? )
آزمایش شده در مرورگر : Internet Explorer 8
وضوح مناسب تصوير: 1024 × 768 يا بالاتر